Lubiatowo

Festy - zawody kajakowe - "WioSłowianie"

Zapraszamy na FESTYN oraz drugie zawody kajakowe, które odbędą się dnia 31.08.2019 roku nad Jeziorem Choczewskim. (plaża z pomostem)

Szczegóły na plakacie

Regulamin Amatorskich Zawodów Kajakowych “WioSłowianie″

Choczewskie Amatorskie Zawody Kajakowe “WioSłowianie″ zwane w dalszej części Zawodami Kajakowymi.

1. Cel imprezy:
Promowanie wartości patriotycznych oraz integracja miejscowej ludności. Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Promowanie miejscowego jeziora choczewskiego oraz jego walorów przyrodniczych. Promocja gminy Choczewo oraz jej walorów turystycznych. Spotkanie miłośników kajakarstwa i aktywnego wypoczynku.

2. Organizator:
Organizatorem Amatorskich Zawodów Kajakowych „WioSłowianie” jest Stowarzyszenie Osada Słowiańska – Gród Starbienino.
3. Miejsce i termin:
Biuro zawodów mieścić się będzie na tzw. III plaży (plaża Choczewska – z pomostem) nad jeziorem choczewskim.
Zawody rozegrane zostaną jednoetapowo na dystansie ok. 2700m (tam i z powrotem) w kierunku dwóch punktów kontrolnych (I punkt czerpania wody, II plaża Starbienino)
Zawody kajakowe odbędą się 31 sierpnia 2019 roku w godzinach 12:30-17:30 lub od godziny 12:30 do czasu przybycia na metę ostatniej osady.

4. Warunki uczestnictwa:
1. Udział w zawodach może wziąć każda osoba pełnoletnia, która posiada podstawowe umiejętności pływania kajakiem.
2. Dopuszcza się możliwość startu osoby niepełnoletniej w osadzie dwójkowej za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych pod warunkiem, że:
a) w przypadku wieku uczestnika powyżej 16 roku życia, druga osoba w osadzie ukończyła 18 lat,
b) w przypadku wieku uczestnika poniżej 16 roku życia, drugą osobą w osadzie jest jej rodzic lub prawny opiekun,
3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich, odpowiedzialność przejmują rodzice lub prawni opiekunowie) i:
4. ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
5. przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z Zawodami Kajakowymi
6. przyjmuje do wiadomości, że Organizator lub jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Zawodach Kajakowych
7. Wszyscy uczestnicy muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub podpisać stosowne oświadczenie w dniu startu.
8. Uczestnicy startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.
9. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres grodstarbienino@gmail.com lub telefonicznie/SMS na nr 664-723-216
Zgłoszenie powinno zawierać:
a) skład osady: ilość osób – osada dwójkowa lub pojedyncza oraz imię/imiona, nazwisko/a
b) wiek członków osady
c) nazwę własną osady – opcjonalnie 
10. Uczestnicy mogą płynąć w kajakach własnych lub kajakach organizatora.
11. Udział w zawodach należy potwierdzić do dnia 29 sierpnia 2019 do godziny 12:00 w celu przygotowania imiennej polisy NNW.
12. Preferowane są osady dwójkowe, jednakże dopuszcza się osady jednoosobowe, przy czym osady te będą traktowane na równi z dwójkowymi.
13. Sugeruje się, aby uczestnicy nadali nazwy własne dla swoich osad.
14. W dniu zawodów każdy uczestnik wypełnia Kartę Uczestnictwa zawierającą:
– pełne dane osobowe 
– akceptację Regulaminu
– zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych Zawodów
15. W czasie trwania zawodów wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
16. Dopuszcza się rejestrację uczestników/osad w dniu zawodów, przy czym osoby te nie będę objęte polisą NNW.

5. Trasa i zasady zawodów.
Informacje Ogólne:
Wszyscy uczestnicy imprezy „WioSłowianie” podlegają rejestracji.
Każda osada /jedynki i dwójki/ zostaje zidentyfikowana otrzymując numer startowy.
Trasa zawodów jest jednoetapowa i przebiega z tzw. III plaży (Choczewska z pomostem) nad jeziorem choczewskim.
Trasa przebiega w całości przez jezioro Choczewskie na dystansie ok. 2700m.
Start z wody przy III plaży w kierunku punktu kontrolnego I - pomost w punkcie czerpania wody, gdzie należy pobrać znacznik punktu kontrolnego, następnie zwrot w kierunku II punktu kontrolnego – plaża Starbienino, gdzie należy pobrać drugi znacznik punktu kontrolnego.
W klasyfikacji będą brane tylko osady, które na mecie okażą znaczniki z dwóch punktów kontrolnych.
Wygrywa osada, która ukończy trasę, posiadająca obydwa znaczniki oraz najkrótszy czas przepłynięcia trasy.
Istnieje możliwość rezygnacji z rywalizacji i wzięcia udziału w samym spływie /rekreacyjne pływanie/ na przedmiotowej trasie – po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. 
Zasady Rywalizacji:
Wyścig będzie się odbywał w jednym łącznym etapie:
1. Start wspólny dwuosadowy (jedynki i dwójki)
Osady biorące udział w spływie startują w grupach dwuosadowych – start równoległy dwóch osad.
Grupy dwuosadowe startują w odstępach 2 minutowych, każda osada będzie miała indywidualną rejestrację czasu startu i przybycia na metę. 
2. Trasa wg oznaczenia na mapie: jez. Choczewskie, oznaczone punkty kontrolne. 
3. Liczony jest czas każdej osady.
4. Wygrywa osada, która pierwsza pokona cały dystans oraz okaże obywa znaczniki kontrolne (uzyska najlepszy czas)
Szczegóły trasy (mapa) zostaną dostarczone zawodnikom w dniu zawodów, podczas rejestracji.
Uczestnicy startują w dowolnie dobranych dla siebie kajakach.
Kajaki mogą być własne bądź udostępnione od organizatora.

6. Kategorie startowe:
1. W zawodach biorą udział osady:
– jednoosobowe – traktowane na równi z osadami dwuosobowymi,
– dwuosobowe.
1. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić Organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w Biurze Zawodów.
2. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie zawodów.

7. Bezpieczeństwo:
1. Informacje ogólne
a) Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za zawodników ani osoby trzecie.
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.
c) Wszyscy zawodnicy przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatora oraz zasad bezpieczeństwa związanych z poruszaniem się na wodzie.
d) Każdy uczestnik ZAWODÓW KAJAKOWYCH zobowiązany jest do pływania podczas rywalizacji na wodzie w poprawnie założonej kamizelce asekuracyjnej.
e) Wszyscy uczestnicy zarejestrowani do dnia 29 sierpnia 2019 do godziny 12:00 będą objęci ubezpieczeniem od NNW.
2. Ruch wodny
a) Zawody będą odbywały się przy nieograniczonym ruchu wodnym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność i rozwagę.
b) Zespół musi zachować szczególną uwagę i ostrożność przy kursach kolizyjnych z innymi jednostkami pływającymi.
c) Zespół musi zachować szczególną uwagę i ostrożność i bezwzględnie ustąpić prawa drogi łodziom żaglowym oraz jednostkom służb ratowniczych i porządkowych.
d) Na trasie mogą poruszać się pojazdy Organizatora i pojazdy zabezpieczające przebieg zawodów.
3. Warunki atmosferyczne
a) Zawody odbywają się zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne.
b) W trosce o bezpieczeństwo zawodników Organizator ma prawo do:
– w przypadku zmiany warunków atmosferycznych lub stanu wody – skrócenia, zmiany lub nawet odwołania części lub całej trasy,
– w przypadku drastycznego załamania pogody – odwołania zawodów.
c) Zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator podejmie w takiej sytuacji odpowiednie decyzje.
4. Procedury w razie wypadku
a) Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, trzeba używać gwizdka lub innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób, aby zwrócić na siebie uwagę.
b) Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu zawodnikowi lub osobom trzecim w razie wypadku.
c) W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z innego zespołu lub osobom trzecim, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
d) Jeśli pomoc zostanie udzielona, zespół może otrzymać bonus czasowy od Organizatorów.

8. Inne informacje
1. Zasady Fair-Play
a) Aby rywalizacja w ramach Zawodów Kajakowych przebiegała bez zakłóceń i w duchu Fair-Play każdy zawodnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym i przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora.
b) Ponadto każdy uczestnik winien przestrzegać niniejszych zasad:
– wolniejszy zespół (kajak) powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie,
– uczestnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do miejsca, które może być niebezpieczne,
– zawodnicy muszą przestrzegać przepisów prawa, w tym prawa regulującego ruch wodny,
– podczas płynięcia osada nie może przeszkadzać innym zespołom, zwłaszcza odpychać lub uderzać w ich kajak i wiosła,
– zespół, który zauważy zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników lub kłopoty innego zespołu na trasie winien zgłosić to Organizatorowi, a także w miarę własnych możliwości udzielić niezbędnej pomocy.

2. Ochrona środowiska naturalnego
a) Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy.
b) Nie wolno wyrzucać żadnych śmieci z kajaka. Zaśmiecanie trasy karane będzie dyskwalifikacją.
3. Filmowanie, zdjęcia i materiały promocyjne
a) Prywatne zdjęcia oraz nagrania z zawodów mogą być emitowane publicznie, w komercyjnych lub niekomercyjnych mediach.
b) Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
c) Wszyscy zawodnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
d) Zawodnik wkraczając na metę nie może eksponować dodatkowych reklam (tylko te, które umieszczone są na jego strojach). Zdjęcia z reklamami swoich sponsorów może zrobić po oficjalnym przekroczeniu linii mety i po zakończeniu sesji zdjęciowej Organizatora.
4. Inne
a) Jakakolwiek zorganizowana pomoc osób trzecich dla zawodników podczas zawodów jest zabroniona.
b) W miejscach odbywania się zawodów obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności promocyjnej, informacyjnej lub reklamowej, chyba że osoba lub organizacja chcąca prowadzić taką działalność uzyska zgodę Organizatora.

9. Zakazy i obowiązki:
1. Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
2. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się na wodzie i przepisów ruchu wodnego.
3. W czasie trwania zawodów uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, instruktorów, sędziów i osób działających w imieniu Organizatora.


10. Postanowienia końcowe:
1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas Zawodów Kajakowych.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z Zawodami Kajakowymi, w tym zawodników.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.
5. Zawodnicy podczas Zawodów Kajakowych zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, Organizatorów i innych osób (w tym publiczności).
6. Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie odbywania się zawodów, nie są jednak jej uczestnikami.
7. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
8. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
9. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną przedstawione uczestnikom przed startem w dniu zawodów.
10. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.
RODO - Każdy uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku z podaniem nazwiska uczestnika na potrzeby Stowarzyszenia Osada Słowiańska – Gród Starbienino celem popularyzacji wydarzenia „WioSłowianie”, przechowanie danych uczestników zawodów w siedzibie Stowarzyszenia wykorzystywane tylko i wyłącznie za zgodą uczestników celem propagowania zawodów. 
- Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami a także wyniki z podaniem nazwisk uczestników mogą być wykorzystane za zgodą organizatora przez środki masowego przekazu.